www.mamboteam.com

16.07.2024.
 
 

Regulamin PZW Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
06.03.2007.

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW Okręgu Poznańskiego

 

Do pobrania pdf

 

 

Zasady wędkowania na wodach użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu

Poznań, dnia 8 października 2021 r.

 

 


Spis treści:

 

 

 

Spis treści:........................................................................................................................................ 2

 

§1. Przepisy regulujące zachowanie wędkarza nad wodą............................................................ 3

 

§2. Prawo do wędkowania............................................................................................................... 4

 

§3. Obowiązki wędkującego............................................................................................................ 6

 

§4. Zasady wędkowania................................................................................................................... 8

 

1. Wędka.............................................................................................................................................8

 

2. Przynęty......................................................................................................................................... 8

 

3. Wędkowanie................................................................................................................................... 9

 

4. Połów na żywą, martwą rybkę lub jej części.............................................................................. 12

 

5. Wędkowanie z łodzi...................................................................................................................... 13

 .

6.      Wędkowanie na wodach górskich – wodach krainy pstrąga i lipienia .................................13

 

§5. Dozwolone metody połowu........................................................................................................ 14

 

1. Metoda spławikowo-gruntowa..................................................................................................... 14

 

2. Metoda spinningowa..................................................................................................................... 14

 

3. Metoda trollingowa........................................................................................................................ 14

 

4. Metoda muchowa........................................................................................................................... 14

 

5. Metody podlodowe.......................................................................................................................... 15

 

§6. Ochrona ryb................................................................................................................................... 17

 

§7. Kontrola i odpowiedzialność wędkujących................................................................................. 22

 

 

 

2


§1. Przepisy regulujące zachowanie wędkarza nad wodą

 

 

1.               USTAWA z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym

 

2.               USTAWA z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

 

3.               USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

 

4.               USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach

 

5.               USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

 

6.               USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

 

7.               USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń

 

8.               USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

 

9.               USTAWA z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

 

10.           USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

 

11.           ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt

 

12.           ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie

 

13.           REGULAMIN Amatorskiego Połowu Ryb PZW z dnia 20 września 2019 r.

 

14.           Uchwała Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu Nr 217/21 z dnia 08.10.2021 w sprawie Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb na wodach Okręgu PZW w Poznaniu

 

Niniejszy regulamin stanowi wyłącznie zbiór wybranych zasad wędkowania obowiązujących na wodach użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym opracowaniem mają zastosowanie szczegółowe przepisy wynikające z aktów prawa powszechnego oraz zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

 

 

 

 

3


§2. Prawo do wędkowania

 

 

1.       Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu mają osoby posiadające kartę wędkarską i zezwolenie na amatorski połów ryb wydane przez Okręg PZW w Poznaniu.

 

2.       Prawo do wędkowania na danym stanowisku wędkarskim ma wędkarz, który przybył na nie wcześniej.

 

3.       Posiadanie zezwolenia na amatorski połów ryb potwierdza dokument wydany w postaci papierowej lub elektronicznej przez Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu określający podstawowe warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb.

 

4.       Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat oraz cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.

 

5.       Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki.

 

6.       Członek PZW do 14 lat posiadający zezwolenie na amatorski połów ryb ma prawo wędkować w ramach własnego łowiska, zgodnie z obowiązującymi wymiarami ochronnymi ryb, limitem ilościowym i wagowym, z następującymi ograniczeniami:

 

a)       bez prawa do połowu na żywą i martwą rybkę;

 

b)       wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, odpowiadającej za przestrzeganie przez niego postanowień RAPR, zasad określonych przez uprawnionego do rybactwa oraz zasad etyki wędkarskiej;

 

c)       wędkowanie odbywać się musi przy zachowaniu ciągłego i bezpośredniego nadzoru nad wędkami;

 

d)       członkowi PZW do 7 lat ogranicza się prawo do wędkowania do jednej wędki, przy zachowaniu pozostałych ww. uregulowań.

 

 

 

4


 

7.        Wędkarz niezrzeszony w PZW w wieku do 14 lat, ma prawo wędkować wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską oraz zezwolenie uprawnionego do rybactwa, w ramach jego uprawnień, stanowiska i dziennego limitu połowu ryb, bez prawa połowu ryb na żywą i martwą rybkę. Osoba sprawująca opiekę w trakcie łowienia odpowiada za przestrzeganie przez ww. niezrzeszonego wszelkich uregulowań obowiązujących na danym łowisku. Wędkującemu, niezrzeszonemu do lat 7 ogranicza się prawo do wędkowania do jednej wędki, przy zachowaniu pozostałych ww. uregulowań.

 

8.        Pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską i zezwolenie mają prawo wędkować jednocześnie dwie osoby niezrzeszone w PZW do lat 14 (lub dwie osoby zrzeszone w PZW do lat 14 nie posiadające własnego zezwolenia), na jedną wędkę każda, metodą spławikowo-gruntową, za wyjątkiem Wód Krainy Pstrąga i Lipienia. Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm osobom, wyklucza wędkowanie opiekuna, natomiast ich udostępnienie jednej osobie nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę metodą spławikowo-gruntową.

 

9.        Na wodach Krainy Pstrąga i Lipienia oraz przy metodzie dopuszczającej stosowanie jednej wędki (np. met. spinningowa, muchowa) pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską i zezwolenie, ma prawo wędkować tylko jedna osoba niezrzeszona w PZW do lat 14 (lub jedna osoba zrzeszona w PZW do lat 14 nie posiadająca własnego zezwolenia). Udostępnienie wędki wyklucza wędkowanie opiekuna.

 

10.    Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich uregulowane jest przez „Regulamin Zawodów” opracowany przez organizatora zawodów w oparciu o wytyczne zawarte w

 

„Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego” i niniejszy „Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb na wodach Okręgu PZW w Poznaniu”. Przy organizacji zawodów wędkarskich na „żywej rybie” nie obowiązują dobowe limity połowu ryb (z wyjątkiem

 

5


 

węgorza). Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich nie może naruszać przepisów wynikających z ustaw i rozporządzeń RP. Zabrania się organizacji zawodów na „bitej rybie”.

 

11.    Stosowanie odstępstw od limitów połowów ujętych w „Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb na wodach Okręgu PZW w Poznaniu” podczas zawodów wędkarskich, o których mowa w pkt. 10, dopuszcza się wyłącznie dla zawodów wędkarskich na które organizator uzyskał pisemną zgodę Koła PZW opiekuna danego akwenu lub Okręgu PZW w Poznaniu.

 

§3. Obowiązki wędkującego

 

 

1.       W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać przy sobie kartę wędkarską, zezwolenie wydane przez uprawnionego do rybactwa i inne dokumenty wymagane przez wydającego zezwolenie.

 

2.       Wędkujący ma obowiązek przestrzegać zasad wędkowania określonych w wydanym zezwoleniu na amatorski połów ryb, w tym zapoznać się z dodatkowymi ograniczeniami dotyczącymi zasad wędkowania obowiązujących na danym akwenie wyszczególnionymi w wydanym zezwoleniu.

 

3.       Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg w promieniu 5 m od zajmowanego stanowiska wędkarskiego, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu w tym uporządkować stanowisko przed rozpoczęciem wędkowania.

 

4.       Wędkarz zobowiązany jest do zachowaniu stałego

 

i bezpośredniego nadzoru nad wędkami podczas połowu ryb tzn. stałej obecności na stanowisku wędkarskim zapewniającej niezwłoczną reakcję na mogące wystąpić nad wodą zdarzenia.

 

5.       Wędkarz ma obowiązek prowadzenia rejestru amatorskiego połowu ryb jeżeli zezwolenie do tego zobowiązuje.

 

6.       Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe, odłowy

 

 

6


 

kontrolne lub zarybianie. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie uprawnionego do rybactwa (Koła PZW - opiekuna wody lub Okręgu PZW w Poznaniu)

 

7.       Osoby przebywające na obszarach wodnych obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób.

 

8.       W przypadku złowienia ryby oznakowanej wędkarz ma obowiązek przesłać do Zarządu Okręgu PZW lub Instytutu Rybactwa Śródlądowego znaczek ichtiologiczny podając równocześnie gatunek ryby, jej długość i ciężar oraz miejsce i datę połowu. Opcjonalnie dodatkowo około 10 łusek pobranych powyżej trzeciego rzędu łusek nad linia naboczną, w połowie odległości miedzy płetwą tłuszczową a płetwą grzbietową.

 

9.       Wędkarz ma obowiązek uszanować prawo do wędkowania innych wędkarzy na danym akwenie a tym samym nie jest dopuszczalne zabranianie lub utrudnianie wędkowania na sąsiednim stanowisku wędkarskim.

 

10.    Przy wyborze stanowiska wędkarskiego wędkarz winien zachować następujące odległości od innych wędkujących, którzy na łowisku byli wcześniej:

 

a.       przy połowie z łodzi - 50 m

 

b.       przy połowie z brzegu metodą spinningową lub muchową - 25 m

 

c.        przy połowie z brzegu metodą spławikowo-gruntową - 10 m

 

d.       przy połowie pod lodem - 10 m

 

Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko.

 

Odległość ustala się między wędkującymi a nie miejscem położenia zestawu z przynętą.

 

 

 

 

 

 

7


§4. Zasady wędkowania

 

1.      Wędka

 

1)       Amatorski połów ryb wędką uprawia się wędką składającą się z wędziska o długości co najmniej 30 cm, z przymocowaną do niego linką zakończoną:

 

a)        jednym haczykiem z przynętą, albo

 

b)       nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą imitującą owada lub jego stadia rozwojowe, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo

 

c)        sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż w dwa haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm

 

2)       Amatorski połów ryb pod lodem uprawia się za pomocą wędziska o długości co najmniej 30 cm, z przymocowaną do niego linką zakończoną:

 

a)        jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż jedno ostrze, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczało poza obwód koła o średnicy

 

20 mm

 

b)       sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 20 mm.

 

2.      Przynęty

 

1)       Jako przynęty mogą być stosowane:

 

a)       przynęty naturalne: zwierzęce i roślinne

 

b)       przynęty sztuczne

 

2)       Zabrania się stosowania jako przynęt (zanęt):

 

a)       zwierząt i roślin chronionych

 

8


 

b)       raków i ryb z gatunków inwazyjnych, których wprowadzanie do wód jest zabronione

 

c)       ikry

 

d)       ryb nie pochodzących z danego łowiska

 

3)       Przynęty naturalne zwierzęce to organizmy żywe lub martwe, a także ich części.

 

4)       Przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich (np. ciasta i pasty). Do przynęt tych umownie zalicza się też sery, pelet i kulki proteinowe.

 

5)       Przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonana z różnych materiałów naturalnych lub sztucznych. Przynęty te mogą być uzbrojone najwyżej w dwa haczyki o rozstawie ostrzy nie większym niż szerokość przynęty.

 

3.      Wędkowanie

 

1)       Rak błotny i rak szlachetny nie mogą być przedmiotem amatorskiego połowu.

 

2)       Zabrania się połowu ryb:

 

a)       w odległości mniejszej niż 50 m od budowli i urządzeń hydrotechnicznych piętrzących wodę;

 

b)       więcej niż dwiema wędkami jednocześnie, a w wypadku ryb łososiowatych i lipieni – więcej niż jedną wędką;

 

c)       wędką w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych w wodzie narzędzi połowowych uprawnionego do rybactwa oraz oznakowanych przez uprawnionego do rybactwa krześlisk;

 

d)       wędką w odległości mniejszej niż 75 m od znaku oznaczającego dokonywanie podwodnego połowu ryb kuszą;

 

e)       wędką przez podnoszenie i opuszczanie przynęty w sposób ciągły, z wyjątkiem łowienia ryb pod lodem;

 

f)        wędką wytwarzającą w wodzie pole elektryczne;

 

g)       w wypadkach określonych przepisami o ochronie przyrody;

 

h)       z naruszeniem limitu połowu

 

 

9


 

i)         metodą „szarpaka” tj. połowu ryb w sposób i przy użyciu metody działającej niewybiórczo i kalecząco (połów ryb metodą szarpaka jest metodą połowu polegającą na gwałtownym podciąganiu, szarpaniu lub zacinaniu mającą na celu złowienie ryby przez jej podhaczenie za dowolne fragmenty ciała i powodującą okaleczenie ryb).

 

j)         w parkach i rezerwatach przyrody z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych

 

k)        na dwóch stanowiskach wędkarskich jednocześnie, przy czym wielkość jednego stanowiska wędkarskiego stanowi okrąg o promieniu 5 m.

 

3)       Zabrania się:

 

a)        przegradzania całkowitego jak i częściowego, ponad lustrem wody, koryta rzeki oraz toni akwenów narzędziami połowowymi (linkami, żyłkami, zrywkami) w sposób mogący sprowadzić niebezpieczeństwo w ruchu wodnym.

 

b)       wywożenia przynęt i zanęt na odległość większą niż 50 m

 

c)        stosowania sztucznego światła do lokalizacji i wabienia ryb

 

d)       pozyskiwania ryb o wymiarach ochronnych i w okresie ochronnym oraz niszczenia ikry złożonej na tarliskach i krześliskach

 

e)       przechowywania, posiadania, przewożenia, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu ikry i ryb złowionych lub pozyskanych z naruszeniem przepisów.

 

f)         wprowadzania do obrotu ryb pochodzących z amatorskiego połowu ryb.

 

g)        amatorskiego połowu oraz czynności szkodliwych dla ryb, a w

 

szczególności naruszania urządzeń tarliskowych, dna zbiornika i roślinności wodnej w obrębach ochronnych, hodowlanych, zimowiskach, tarliskach i rezerwatach.

 

h)       uprawiania amatorskiego połowu ryb w miejscu i czasie wskazanym w uchwale zarządu województwa, podjętej w

 

 

 

10


 

szczególnie uzasadnionych przypadkach w celu ochrony ryb i zapewnienia rybom możliwości odbycia tarła.

 

i)         znęcania nad rybami (przez znęcanie się nad rybami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności: umyślne zranienie lub okaleczenie ryby)

 

j)         obcinania głów rybom przed zakończeniem wędkowania

 

k)        sprawiania (skrobania, patroszenia) złowionych ryb na łowisku. (nie dotyczy filetowania ryb stanowiących przynętę)

 

4)       Ryby złowione w wypadkach określonych przepisami o ochronie przyrody, o wymiarach ochronnych, w okresie ochronnym lub z naruszeniem limitu połowu, niezwłocznie po złowieniu wypuszcza się do tego samego łowiska, z zachowaniem niezbędnej staranności.

 

5)       Każda ryba wymaga humanitarnego traktowania.

 

6)       Uśmiercanie ryb może odbywać się wyłącznie w sposób humanitarny polegający na zadawaniu przy tym minimum cierpienia fizycznego i psychicznego.

 

7)       Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pysków ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności.

 

8)       W przypadku braku możliwości uwolnienia ryby z haka bez jej znacznego okaleczenia, haczyk należy odciąć - zabrania się wyrywania haków z trzewi ryb.

 

9)       Złowione ryby (z wyjątkiem łososiowatych i lipienia) wolno przechowywać w stanie żywym wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach lub w specjalistycznych workach karpiowych w sposób zapewniający rybom dobrostan. W siatkach nie wolno przechowywać większej ilości ryb niż wynika to z ustalonych limitów dobowych. Ryby łososiowate i lipienie oraz złowione na lodzie przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio

 

 

 

11


 

po złowieniu. Każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione ryby.

 

10)   W czasie połowu na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego łowienia metodami wykorzystującymi przynęty sztuczne np. metodą spinningową i muchową.

 

11)   Na akwenach dopuszczonych do wędkowania wyłącznie z brzegu dopuszcza się stosowanie modeli RC do wywozu zanęt i przynęt.

 

4.      Połów na żywą, martwą rybkę lub jej części

 

1)       Dopuszcza się stosowanie jako przynęty ryb nie objętych ochroną gatunkową, wymiarowych, będących poza okresem ochronnym, pochodzących z danego łowiska. Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z których zostały pozyskane. Zabrania się połowu na ryby kupione w sklepach, złowione na innych akwenach lub będące gatunkami inwazyjnymi dla fauny polskiej.

 

2)       Dopuszcza się w miejscu i czasie prowadzenia połowu ryb wędką, pozyskiwanie ryb na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej.

 

3)       Powierzchnia siatki podrywki wędkarskiej służącej do pozyskiwania ryb na przynętę wynosi nie więcej niż 1 m x 1 m, a wielkość oczek sieci nie może być mniejsza niż 5 mm.

 

4)       Zabrania się pozyskiwania ryb na przynętę przy użyciu rybackich narzędzi pułapkowych.

 

5)       Dopuszcza się przechowywanie ryb przeznaczonych na przynętę w przeznaczonych do tego sadzach (wiaderkach) zapewniających dobrostan.

 

6)       Żywa, martwa ryba lub jej części stanowią przynętę naturalną, którą dopuszcza się zbroić w jeden haczyk (jedną kotwiczkę).

 

7)       Zabrania się spinningować i trollingować przy użyciu przynęt naturalnych jakimi są m.in. żywa lub martwa ryba.

 

 

 

 

12


 

8)       Zabrania się stosować żywej, martwej ryby lub jej części jako przynęty w okresie od 01 stycznia do 30 kwietnia.

 

9)       Na zbiornikach no-kill (złów i wypuść) zabrania się połowu na żywą, martwą rybkę lub jej części.

 

5.      Wędkowanie z łodzi

 

1)       Wędkowanie z łodzi w okresie od 01 stycznia do 31 maja dozwolone jest wyłącznie od świtu do zmierzchu (1 godz. przed wschodem do 1 godz. po zachodzie słońca zgodnie z kalendarzem).

 

2)       Sprzęt pływający służący do połowu ryb podlega obowiązkowi oznakowania i rejestracji zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej z późn. zm. tj.

 

-     obowiązkowi rejestracji podlega jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości co najmniej 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy co najmniej 15 kW;

 

-        obowiązkowi rejestracji, nie podlega jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni;

 

3)       Amatorski połów ryb przy użyciu jednostki pływającej odbywa się z zachowaniem wymogów w zakresie bezpieczeństwa uprawiania żeglugi dotyczących budowy, wyposażenia oraz kwalifikacji, określonych w przepisach o żegludze śródlądowej dla statków przeznaczonych lub używanych wyłącznie do uprawiania sportu i rekreacji.

 

6.      Wędkowanie na wodach górskich – wodach krainy pstrąga i lipienia

 

1)       Zabrania się na wodach krainy pstrąga i lipienia połowu ryb w porze nocnej tj. od zmierzchu do świtu.

 

2)       Na wodach krainy pstrąga i lipienia dozwolone jest wędkowanie wyłącznie na jedną wędkę bez względu na metodę wędkowania.

 

3)       Ryby łososiowate i lipienie przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu.

 

 

 

13


§5. Dozwolone metody połowu

 

1.      Metoda spławikowo-gruntowa

 

1)       Połów metodą spławikowo-gruntową dozwolony jest równocześnie na dwie wędki, każda z linką zakończoną jednym haczykiem z przynętą naturalną, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza.

 

2)       Zabrania się stosowania przynęt sztucznych.

 

2.      Metoda spinningowa

 

1)       Łowienie ryb metodą spinningową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, z linką zakończoną jedną sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż w dwa haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm

 

2)       Zabrania się wywozu przynęty sztucznej w tym wywozu modelami RC, dronami itp.

 

3)       Zabrania się spinningowania przy użyciu przynęt naturalnych.

 

3.      Metoda trollingowa

 

1)       Łowienie ryb metodą trollingową dozwolone jest na jedną wędkę z linką zakończoną jedną sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, holowaną za środkiem pływającym napędzanym silnikiem, żaglami lub siłą ludzkich mięśni. Haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm.

 

2)       Zabrania się holowania w ten sposób przynęt naturalnych.

 

3)       Zabrania się trollingować w okresie od 01 stycznia do 31 maja.

 

4.      Metoda muchowa

 

1)       Łowienie ryb metodą muchową dozwolone jest na jedną wędkę trzymaną w ręku wyposażoną w kołowrotek o szpuli ruchomej i sznur muchowy zakończony:

 

 

 

14


 

a)       nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą imitującą owada lub jego stadia rozwojowe, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy

 

30 mm, albo

 

b)       sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy

 

30 mm

 

2)       Inne linki niż sznur muchowy w tej metodzie mogą być stosowane wyłącznie do wiązania przyponów, których długość nie może przekraczać dwukrotnej długości używanego wędziska oraz jako podkład pod sznur muchowy.

 

3)       Na wędce muchowej nie wolno stosować dodatkowego, zewnętrznego obciążenia linki i przyponu oraz zakazuje się stosowania kuli wodnej i innych zastępujących ją przedmiotów.

 

5.      Metody podlodowe

 

1)       Łowienie ryb spod lodu przy użyciu przynęty sztucznej innej niż mormyszka dozwolone jest wyłącznie na jedną wędkę

 

2)       Łowienie ryb spod lodu na przynęty naturalne i/lub mormyszkę dozwolone jest na dwie wędki.

 

3)       Amatorski połów ryb pod lodem uprawia się za pomocą wędziska z przymocowaną do niego linką zakończoną:

 

a)       jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż jedno ostrze rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczało poza obwód koła o średnicy 20 mm

 

b)       sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 20 mm.

 

4)       Za mormyszkę uważa się przynętę w postaci jednolitego korpusu, dowolnego kształtu i koloru, o długości nie większej niż

 

 

15


 

15 mm, z wtopionym lub wlutowanym haczykiem o pojedynczym ostrzu.

 

5)       Zabrania się połowu ryb spod lodu przy zastosowaniu jako przynęty żywej lub martwej rybki bądź jej części.

 

6)       Zabrania się połowu ryb z pokrywy lodowej w porze nocnej tj. od zmierzchu do świtu.

 

7)       Ryby złowione spod lodu przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu.

 

8)       Złowione ryby przeznaczone do zabrania należy przechowywać w pojemnikach.

 

9)       Otwory w lodzie należy wykonywać o średnicy nie większej niż

 

20 cm.

 

6.      Metoda na „zrywkę” i na „podwodny spławik”

 

1)                  Metody te stanowią odmianą metody spławikowo-gruntowej z wykorzystaniem dodatkowej linki tzw. „zrywki” której zadaniem jest utrzymanie przynęty (zestawu) w miejscu i zerwanie się po braniu i/lub zacięciu ryby, a która to linka jest mocowana do specjalnej bojki lub ciężarka umieszczonego na dnie.

 

2)                  Do metody stosuje się przepisy dotyczące metody spławikowo-gruntowej.

 

3)                  Zabrania się przywiązywania zestawu (zrywki) do trwałych elementów na brzegu m.in. do trzciny, drzewa, gałęzie.

 

4)                  Ciężarek używany przy metodzie podwodnego spławika musi być pochodzenia naturalnego (np. kamień).

 

5)                  Bojki używane w metodzie na „zrywkę” muszą być elementami specjalistycznymi, wyprodukowanymi jedynie w tym celu. Zabrania się używania w tym celu butelek, balonów, bojek żeglarskich, pojemników po chemikaliach itp.

 

6)                  Specjalistyczną boję należy w nocy oznakować sztucznym światłem (np. lighstick)

 

 

 

 

16


 

7)                  Na rzekach zestaw ze zrywką należy umieszczać wzdłuż brzegu (równolegle z nurtem),

 

8)                  Zabrania się przegradzania w całości jak również częściowo koryta rzeki w poprzek nurtu.

 

 

 

§6. Ochrona ryb

 

 

1.      Wymiary ochronne obowiązujące na wodach Okręgu PZW w

 

Poznaniu:

 

Niedozwolony jest połów ryb, których długość mierzona od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej albo tarczy ogonowej nie przekracza wymiaru ochronnego, który wynosi:

 

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Wymiar ochronny na

 

wodach PZW Poznań

 

 

 

 

Amur biały*

Ctenopharyngodon idella

60 cm*

 

Boleń

Aspirus aspirus L.

40 cm

 

Brzanka

Barbus petenyi Heckel

20 cm

 

Brzana

Barbus barbus L.

40 cm

 

Brzana karpacka

Barbus cyclolepis Heckel

20 cm

 

Certa

Vimba vimba L.

30 cm

 

Głowacica

Hucho hucho L.

70 cm

 

Jaź

Leuciscus idus L.

30 cm

 

Jelec

Leuciscus leuciscus L.

15 cm

 

Karp

Cyprinus carpio

40 cm

 

Kleń

Leuciscus cephalus L.

30 cm

 

Lin

Tinca tinca L.

35 cm

 

Lipień

Thymallus thymallus L.

30 cm

 

Łosoś

Salmo salar L.

50 cm

 

Miętus

Lota lota L.

30 cm

 

Okoń

Perca fluviatilis

20 cm

 

Pstrąg potokowy

Salmo trutta m. fario L.

30 cm

 

Rozpiór

Abramis ballerus L.

25 cm

 

 

17

 

 


Nazwa polska

Nazwa łacińska

Wymiar ochronny na

 

wodach PZW Poznań

 

 

 

 

Sandacz

Stizostedion lucioperca L.

50 cm

 

Sapa

Abramis sapa Pallas

25 cm

 

Sieja

Coregonus lavaretus L.

35 cm

 

Sielawa

Coregonus albula L.

18 cm

 

Sum

Silurus glanis L.

70 cm

 

Szczupak

Esox Lucius L.

50 cm

 

Świnka

Chondrostoma nasus L.

25 cm

 

Troć

Salmo trutta m. trutta L.

50 cm

 

Troć jeziorowa

Salmo trutta m. lacustris L.

50 cm

 

Węgorz

Anguilla anguilla L.

60 cm

 

Wzdręga

Scardinius

15 cm

 

 

erythrophthalmus L.

 

 

 

*    Wymiar ochronny amura białego Ctenopharyngodon idella nie dotyczy obwodów rybackich.

 

2.      Okresy ochronne obowiązujące na wodach Okręgu PZW w

 

Poznaniu:

 

Niedozwolony

jest

połów   ryb

w

okresach

ochronnych,

z zastrzeżeniem,

że

jeżeli  pierwszy

albo

ostatni

dzień  okresu

 

ochronnego dla określonego gatunku ryb, z wyjątkiem węgorza, przypada w dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela, święto), okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień.

 

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Okres ochronny na wodach

 

PZW Poznań

 

 

 

 

Boleń

Aspirus aspirus L.

od 1 stycznia

 

 

 

do 30 kwietnia

 

Brzana

Barbus barbus L.

od 1 stycznia

 

 

 

do 30 czerwca

 

Certa

Vimba vimba L.

od 1 stycznia

 

 

 

do 30 czerwca

 

Głowacica

Hucho hucho L.

od 1 marca

 

 

 

do 31 maja

 

 

18

 

 


Nazwa polska

Nazwa łacińska

Okres ochronny na wodach

 

PZW Poznań

 

 

 

 

Łosoś

Salmo salar L.

od 1 października

 

 

 

do 31 grudnia

 

Miętus

Lota lota L.

od 1 grudnia

 

 

 

do końca lutego

 

Pstrąg potokowy

Salmo trutta m. fario L.

od 1 września

 

 

 

do 31 grudnia

 

Sandacz

Stizostedion lucioperca L.

od 1 stycznia

 

 

 

do 31 maja

 

Sapa

Abramis sapa Pallas

od 1 kwietnia

 

 

 

do 31 maja

 

Sieja

Coregonus lavertus L.

od 15 października

 

 

 

do 31 grudnia

 

Sielawa

Coregonus albula L.

od 15 października

 

 

 

do 31 grudnia

 

Sum

Silurus glanis L.

od 1 stycznia

 

 

 

do 31 maja

 

Szczupak

Esox Lucius L.

od 1 stycznia

 

 

 

do 30 kwietnia

 

Świnka

Chondrostoma nasus L.

od 1 stycznia

 

 

 

do 15 maja

 

Troć

Salmo trutta m. trutta L.

od 1 października

 

 

 

do 31 grudnia

 

Troć jeziorowa

Salmo trutta m. lacustris

od 1 września

 

 

L.

do 31 stycznia

 

 

 

 

Węgorz

Anguilla anguilla L.

od 1 grudnia

 

 

 

do 31 marca

 

 

 

3.      Limity ilościowe ryb obowiązujące na wodach Okręgu PZW w

 

Poznaniu:

 

a.       Zabrania się przechowywania w siatce większej ilości ryb niż wynika to z limitu dobowego.

 

 

 

19


b.       Zabrania się przechowywania złowionych ryb w siatce dłużej niż

 

24 godziny

 

c.        Dopuszcza się zabranie z łowiska:

 

Nazwa polska

Nazwa łacińska

w ciągu tygodnia

 

(od poniedziałku do niedzieli)

 

 

 

 

Głowacica

Hucho hucho L

1 szt.

 

 

 

 

 

Nazwa polska

Nazwa łacińska

w ciągu doby

 

(w godz. 0:00 - 24:00)

 

 

 

 

Amur biały*

Ctenopharyngodon idella

2 szt.*

 

Boleń

Aspius aspius L.

2 szt.

 

Brzana

Barbus barbus L.

2 szt.

 

Certa

Vimba vimba L.

5 szt. łącznie

 

Świnka

Chondrostoma nasus

 

 

 

Kleń

Leuciscus cephalus L.

5 szt. łącznie

 

Jaź

Leuciscus idus L.

 

 

 

Karp

Cyprinus carpio

2 szt.

 

Lin

Tinca tinca L.

3 szt.

 

Łosoś

Salmo salar L.

 

 

Troć

Salmo trutta m. trutta L.

2 szt. łącznie

 

Troć jeziorowa

Salmo trutta m. lacustris

 

 

 

L.

 

 

Okoń

Perca fluviatilis

10 szt.

 

Pstrąg potokowy

Salmo trutta m. fario L.

3 szt. łącznie

 

Lipień

Thymallus thymallus L.

 

 

 

Sandacz

Stizostedion lucioperca L.

2 szt. łącznie

 

Szczupak

Esox Lucius L.

 

 

 

Sieja

Coregonus lavertus L.

2 szt.

 

Sum

Silurus glanis L.

2 szt.

 

na rzece Warcie i jej

 

 

 

dopływach

 

 

 

 

 

 

 

Sum

Silurus glanis L.

bez limitu

 

na pozostałych wodach

 

 

 

 

 

 

 

Węgorz

Anguilla anguilla L.

2 szt.

 

 

20

 

 


Nazwa polska

Nazwa łacińska

w ciągu doby

 

(w godz. 0:00 - 24:00)

 

 

 

 

pozostałe gatunki

 

bez limitu

 

 

*      Dobowy limit połowu amura białego Ctenopharyngodon idella nie dotyczy obwodów rybackich.

 

4.               Raków pręgowanych (Orconectes limosus Raf.), raków sygnałowych (Pacifastacus leniusculus Dana) oraz ryb z gatunków trawianka (Perccottus gleni Dyb), czebaczek amurski (Pseudorasbora parva) i sumik karłowaty (Ictalurus nebulosus) po złowieniu nie należy wypuszczać ani do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód. Dotyczy to również oraz innych ryb z gatunków inwazyjnych – obcych faunie Polski.

 

5.      Gatunki ryb objęte całkowitą ochroną

 

·         Jesiotr ostronosy Acipenser oxyrinchus

 

·         koza złotawa Sabanejewia aurata

 

·         strzebla błotna Eupallasella percnurus

 

·         głowacica - osobniki występujące w dorzeczu Dunaju Hucho hucho

 

·         minóg morski Petromyzon marinus

 

·         aloza Alosa alosa

 

·         parposz Alosa fallax

 

·         śliz pospolity Barbatula barbatula

 

·         koza dunajska Cobitis elongatoides

 

·         koza pospolita Cobitis taenia

 

·         piskorz Misgurnus fossilis

 

·         piekielnica Alburnoides bipunctatus

 

·         brzanka Barbus peloponnesius (B. carpthicus, B. meridionalis)

 

·         ciosa - osobniki poza populacją Zalewu Wiślanego Pelecus cultratus

 

·         różanka Rhodeus amarus (Rhodeus sericeus)

 

·         kiełb białopłetwy Romanogobio albipinnatus

 

 

21


·         kiełb Kesslera Romanogobio kessleri

 

·         pocierniec Spinachia spinachia

 

·         babka czarna Gobius niger

 

·         babka czarnoplamka Gobiusculus flavescens

 

·         babka piaskowa Pomatoschistus microps

 

·         babka mała Pomatoschistus minutus

 

·         taśmiak długi Lumpenus lampretaeformis

 

·         wężynka Nerophis ophidion

 

·         iglicznia Syngnathus typhle

 

·         głowacz białopłetwy Cottus gobio

 

·         głowacz pręgopłetwy Cottus poecilopus

 

·         kur rogacz Myoxocephalus quadricornis

 

·         dennik Liparis liparis

 

·         minóg ukraiński Eudontomyzon mariae

 

·         minóg rzeczny Lampetra fluviatilis

 

·         minóg strumieniowy Lampetra planeri

 

§7. Kontrola i odpowiedzialność wędkujących

 

 

1.       Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez:

 

a)       funkcjonariuszy Policji,

 

b)       strażników Państwowej Straży Rybackiej,

 

c)       strażników Społecznej Straży Rybackiej,

 

d)       strażników Straży Leśnej,

 

e)       strażników Straży Miejskiej (Gminnej)

 

f)        funkcjonariuszy Straży Granicznej,

 

g)       uprawnionego do rybactwa, na użytkowanych przez niego wodach,

 

h)       strażników Straży Ochrony Mienia PZW,

 

i)         innym podmiotom uprawnionym do kontroli na mocy ustawy

 

2.       Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek: okazać dokumenty uprawniające do połowu ryb, sprzęt wędkarski,

 

22


 

złowione ryby i przynęty. Wędkarz na żądanie kontrolującego ma obowiązek wyciągnąć zestaw z wody celem okazania stosowanego zestawu i przynęty bez względu na stosowaną metodę wędkowania.

 

3.       Naruszenie przez wędkarza niniejszego Regulaminu oraz zasad zawartych w zezwoleniu wydanym przez uprawnionego do rybactwa, pociąga za sobą konsekwencje wynikające z m.in. Ustawy o rybactwie śródlądowym, a dla członków PZW dodatkowo konsekwencje wynikające ze Statutu PZW.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« poprzedni artykuł

Wkrótce

   Zawody rodzinne - Pawłowice - 20 lipca

Rezerwacja łowisk

Rezerwacja jezior na zawody
Łoniewskie
Drzeczkowskie
Górznickie
Świerczyńskie Małe
Wojnowickie
Ziemnickie

STRAŻ RYBACKA
Jeżeli widzisz, że ktoś kłusuje, w wodzie są sieci lub jesteś świadkiem innego zdarzenia związanego z ochroną wód - dzwoń:
  • SSR Osieczna - tel. 697-218-115
  • PSR Leszno - tel. 512-260-506
  • Policja - tel. 997

Reklama

Hosting
Profesjonalny Hosting
 
Top!