www.mamboteam.com

12.08.2020.
 
 

Zarybienie jesień 2019
W ubiegłym tygodniu Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu zakończył akcję cyklicznych zarybień jezior na rok 2019.
W Gminie Osieczna opiekunem większości jezior jest Koło wędkarskie PZW Nr 179 z Osiecznej. Członkowie Zarządu Koła wraz z przedstawicielami Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie oraz Społecznej Straży Rybackiej tradycyjnie nadzorowali każde zarybienie. Jak podkreśla prezes koła Tomasz Franek w tym roku do akwenów trafiło bardzo dużo materiału zarybieniowego. Ryby w większości pochodziły z własnych ośrodków zarybieniowych z Zaborówca, Dąbrówki Kościelnej oraz Zglińca. Kolejny bardzo ciepły rok sprzyjał przyrostowi ryb. Dla ograniczenia dużej populacji drobnej ryby zdecydowano się również zwiększyć ilość wpuszczanego szczupaka, sandacza i węgorza. Poza rybami drapieżnymi do wody trafiły już tradycyjnie karpie, liny, karasie, a także amur.
Po zarybieniu Społeczna Straż Rybacka dozorowała zbiorniki do czasu aż ryby spokojnie się rozpłynęły w jeziorach. 

Zmieniony ( 28.11.2019. )
 
Spinningowe Mistrzostwa Koła 2019 - Wyniki
W dniu 10 listopada 2019 roku wędkarze Koła PZW Osieczna spotkali się nad Zalewem Rydzyna aby rozegrać zawody wędkarskie o tytuł Mistrza Koła w wędkarstwie spinningowym na 2019 rok. 
Zbiórka o godzinie 7.00, omówienie regulaminu zawodów i od godziny 7.30 rozpoczęto łowienie. Znający akwen zawodnicy od początku nastawili się na łowienie szczupaków. Pozostali próbowali na boczny trok połowić okonie. W tym dniu lepszą taktyką było nastawienie się na łowienie szczupaków. Ostatecznie w trakcie zawodów złowiono 6 szczupaków i tylko 2 wymiarowe okonie. Trzeba zaznaczyć, że kilka szczupaków wygrało walkę z wędkarzami, a także że zacięto wiele niewymiarowych okoni. 

Po pięciogodzinnej turze ustaliły się poniżej podane wyniki:

I miejsce kol. Mariusz Andersz - 4380 pkt - 3 szczupaki i okoń
II miejsce kol. Paweł Homski - 1550 pkt - szczupak
III miejsce kol. Dawid Zeh - 1150 pkt -  szczupak
IV miejsce kol. Marek Wojtkowiak - 950 pkt -  szczupak
V miejsce kol. Jacek Borowiec - 290 pkt -  okoń

Zawody sędziowali Sędzia Główny kol. Dariusz Kostka i sędzia kol. Mieczysław Ratajczak. 
Puchary  zwycięzcom wręczył  prezes kol. Mieczysław Ratajczak.

Zawody zakończono wspólnym posiłkiem i pamiątkową fotografią.

 

/jb/
Zmieniony ( 16.11.2019. )
 
Składki i opłaty na ochronę i zagospodarowanie wód na rok 2020 - za wędkowanie

1.     Wysokość składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód:

Składka pełna /wszystkie jeziora z brzegu, łodzi, lodu, wszystkie metody/

1

Składka podstawowa pełna 

190,00 zł

2

Składka dla: - odznaczonych Srebrną Odznaką PZW - strażników SSR posiadających minimum rok służby 1*

130,00 zł

3

Składka dla:
- odznaczonych Złotą Odznaką PZW - młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 lat do 24 lat
- mężczyzn od 65 roku życia posiadających 10-letni staż w PZW 2*
- kobiet bez względu na wiek i staż w PZW

100,00 zł

4

Składka dla: - członka uczestnika (młodzież do lat 16) - odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami

30,00 zł

5

Składka dla członka PZW za osobę towarzyszącą 3*

40,00 zł

Składka niepełna

6

podstawowa z brzegu i lodu (wszystkie metody)

180,00 zł

7

podstawowa z brzegu i lodu metodą spławikowo-gruntową

170,00 zł

 

 

 

8

podstawowa na jeden wybrany akwen (jeden staw, jezioro, obwód rybacki rzeki) (wszystkie metody)

160,00 zł

Składka uzupełniająca

9

uzupełniająca do składki niepełnej podstawowej 4*

10,00 zł - 30,00 zł

Zwolnieni z wnoszenia składki

10

Członkowie Honorowi  PZW, Członkowie PZW którym udzielono ulgi na podstawie uchwały Nr 153/16 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ulgi w składce okręgowej dla niepełnosprawnych członków 5*

0,00 zł

 

 Objaśnienie:

1*) Strażnik korzystający z ulgi winien przedstawić aktualną na dany rok legitymację strażnika SSR potwierdzająca roczny staż, a w przypadku wydania nowej legitymacji przedstawia dodatkowo zaświadczenie wydane przez Komendanta Powiatowego SSR o stażu służby.  

2*) Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW lub legitymacji Członkowskiej poświadczającej staż.  

3*) Składkę za osobę towarzyszącą wnosi się bezpośrednio w Biurze ZO PZW w Poznaniu na podstawie złożonego pisemnego wniosku. Osoba towarzysząca nabywa uprawnienia do wędkowania w granicach uprawnień, stanowiska i limitu połowu Członka PZW wnoszącego składkę,. Osoba towarzysząca zobowiązana jest do posiadania karty wędkarskiej. Wnoszący składkę otrzymuje dla osoby towarzyszącej zezwolenie na amatorski połów ryb.  

4*) Składka uzupełniająca pozwala na rozszerzenie zezwolenia na wędkowanie o dodatkowe metody wędkowania tj. przejście od składki niepełnej podstawowej do składki pełnej podstawowej.  

5*) Ulgi udziela Zarząd Okręgu członkom PZW posiadającym znaczną niepełnosprawność ruchową lub umysłową, na pisemny wniosek zainteresowanego z udokumentowaną niesprawnością i opinią macierzystego Koła.  

 2.     Wysokość opłaty za egzamin na kartę wędkarską  

Opłata za egzamin na kartę wędkarską - 30,00 zł z VAT Z opłaty zwolniona jest młodzież ucząca się do ukończenia 19 lat    

 3.      Wysokość składek i opłat okresowych za zezwolenie na wędkowanie na wybrany akwen (staw, jezioro, obwód rybacki rzeki)  

Lp.

Treść

Wysokość w zł

składki dla Członków PZW

opłaty dla osób niezrzeszonych* z VAT

1

zawody

10,00

X

2

1 dzień

35,00

60,00

3

3 dni

55,00

85,00

4

7 dni

80,00

135,00

*) Osoba niezrzeszona to osoba która nie wniosła składki członkowskiej ogólnozwiązkowej na dany rok kalendarzowy i tym samym nie jest Członkiem PZW.  

 4.     Wysokość opłat rocznych za zezwolenie na wędkowanie dla osób niezrzeszonych*  

Lp.

Treść

Wysokość w zł z VAT

1

pełna na wszystkie wody (wszystkie metody)

450,00

2

na wszystkie wody z brzegu (wszystkie metody)

430,00

3

na wszystkie wody z brzegu metodą spławikowo-gruntową

410,00

4

na jeden wybrany akwen (staw, jezioro, obwód rybacki rzeki) (wszystkie metody)

390,00

5

wyłącznie na rz. Drawę obwód 3, 5 i 7 (wszystkie metody)

350,00

*) Osoba niezrzeszona to osoba która nie wniosła składki członkowskiej ogólnozwiązkowej na dany rok kalendarzowy i tym samym nie jest Członkiem PZW.  

 5. Wysokość opłat za zezwolenie na połów ryb kuszą na jez. Dominickim gm. Boszkowo  

Lp.

Treść

Wysokość w zł z VAT

opłaty dla Członków PZW

opłaty dla Członków Stowarzyszenia Spearfishing Poland

1

1 dzień

60,00

100,00

2

14 dni

170,00

250,00

3

pełen sezon*

550,00

550,00

*) Pełen sezon trwa od 16 maja do 14 października 
 
 
Uchwała Nr 129/19 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 24 października 2019 r.

Źródło: pzw.org.pl/poznan 

 


Zmieniony ( 13.11.2019. )
 
Składka członkowska ogólnozwiązkowa na 2020r

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ OGÓLNOZWIĄZKOWEJ w 2020 r.  

 

Lp

Treść

Wysokość kwotowa w złotych

1.

Składka członkowska

  100,- 

2.

Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,a

2)  członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

4)  kobiety od 60 roku życia , pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat  

  50,-

3.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

25,-

4.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW


25,-

12,-

5.

Legitymacja członkowska

5,-

 

Uwaga:  

1. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW


ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2019 r.    

1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona  w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.

2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce na ochronę i zagospodarowanie wód, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lata są uprawnieni do 50%  zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji  szkolnej lub studenckiej.

5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji  potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.

6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.

8. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.

9. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.    

 

Uchwała nr 159/IX/2019 ZG PZW z dnia 20 września 2019 r.
Uchwała nr 194/X/2019 ZG PZW z dnia 25 października 2019 r.

 Źródło: pzw.org.pl/poznan 

Zmieniony ( 13.11.2019. )
 
Drugie tarlisko na j. Łoniewskim
Uchwałą Nr 134/19 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu w dniu 24 października 2019 r. w sprawie utworzenia tarliska na jez. Łoniewskim na wniosek Koła PZW Nr 179 Osieczna utworzył tarlisko na jeziorze Łoniewskim. W miejscu oznakowanym jako tarlisko zabrania się prowadzenia amatorskiego połowu ryb w wyznaczonym terminie.
 
Tarlisko ustanawia się w okresie od 01 stycznia do 31 maja każdego rok.
 
Tarlisko obejmuje obszar w zachodnim plosie jeziora wokół cypla na tzw. „kamionce" znajdującej się na przesmyku jeziora pomiędzy letniskiem a zachodnim brzegiem, o długości 200 m i głębokości 100 m od brzegu.
Tarlisko zostanie oznakowane przez Koło PZW Nr 179 Osieczna bojami i tablicami informacyjnymi.
 Informacja o pierwszym tarlisku dostępna jest tutaj .
Zmieniony ( 13.11.2019. )
 
Zawody spinningowe Osieczna-Leszno - 24.11.2019
Zmieniony ( 08.11.2019. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 19 - 36 z 438

Wkrótce

 13.08. - Czyn Osieczna - Przygotowywanie stanowisk od godz. 17:30

Rezerwacja łowisk

Rezerwacja jezior na zawody
Łoniewskie
Drzeczkowskie
Górznickie
Świerczyńskie Małe
Wojnowickie
Ziemnickie

STRAŻ RYBACKA
Jeżeli widzisz, że ktoś kłusuje, w wodzie są sieci lub jesteś świadkiem innego zdarzenia związanego z ochroną wód - dzwoń:
  • SSR Osieczna - tel. 697-218-115
  • PSR Leszno - tel. 512-260-506
  • Policja - tel. 997

Skarbnik informuje

Składki można opłacać:
pn-sobota: 10:00-18:00
w sklepie wędkarskim WIJA
ul. Zamkowa 1/2, Osieczna
Informacje tel. 609-509-737

Reklama

Hosting
Profesjonalny Hosting
 
Top!